JESTEM, BO JESTEŚ – program wsparcia mentoringowego dla dzieci

JESTEM, BO JESTEŚ – program wsparcia mentoringowego dla dzieci

Linki do najważniejszych publikacji medialnych o projekcie: 

Radio BiałystoK                GAZETA Współczesna                      DDB24                           publicystyka.ngo
biaŁystok.wyborcza          biaŁystokonlinE                  biaŁystok.wyborcza                 Radio Białystok

IDEA

„Jestem bo jesteś” to pilotażowy projekt mentoringowy dla dzieci i młodzieży z 5 miejscowości województwa podlaskiego: Białowieży, Białegostoku, Szudziałowa, Supraśla i Śniadowia. Jego celem jest wspieranie talentów młodych ludzi, mieszkających poza dużymi ośrodkami naukowymi i kulturalnymi. Zazwyczaj mają oni utrudniony dostęp do wiedzy. Przeszkodą w rozwoju bywa też status materialny rodziny lub zagrożenie wykluczeniem społecznym. Wszelkie nierówności i poczucie izolacji dodatkowo nasiliła w ostatnich miesiącach pandemia.

UCZESTNICY

Wybór 15 uczestników projektu odbędzie się we współpracy ze szkołami, organizacjami pozarządowymi i placówkami kultury. Objęci nim zostaną uczniowie starszych klas szkoły podstawowej i początkowych szkoły średniej. Projekt zakłada współpracę z mieszkańcami i instytucjami w wybranych miejscowościach. Ma wzmocnić wrażliwość społeczną i uświadomić „koszty zaniechania” rozwoju uzdolnionych dzieci, przeciwdziałać „nieuchronnej powtarzalność losu” osób, które nie miały szczęścia wychować się w idealnych warunkach.

DZIAŁANIA

Młodzież zakwalifikowana do projektu będzie przez ponad rok pracować pod opieką 5 mentorów. Ich zadaniem będzie odkrywanie talentów dzieci i motywowanie do ich rozwijania. Będą wskazywać drogi i perspektywy, pomagać w odnalezieniu się w nie zawsze przyjaznym środowisku, w odkryciu własnej, niezależnej ścieżki. Celem jest też budowanie poczucia wartości młodzieży i wiary w siebie, nauka autoprezentacji i asertywności.

Kontakt z mentorem będzie szansą na wyrównanie braków, rozwinięcie potencjału, podniesie kapitał kulturowy młodzieży, pokaże, że ich los się liczy. Mentoring może polegać np.: na umożliwieniu dostępu do dóbr kultury i nauki w i poza ich miejscem zamieszkania.  Będzie się czasami wiązał z przekazaniem niezbędnych w danej dziedzinie umiejętności. Kiedy indziej z pośrednictwem w nawiązaniu kontaktów, ukazaniem budujących przykładów, nauką cierpliwości i wytrwałości w dążeniu do celu. Wreszcie może to być po prostu wsparcie finansowe przy zakupie niezbędnych do pracy materiałów, pomocy dydaktycznych, biletów wstępu, opłaceniu dojazdów na zajęcia.

Każdy mentor obejmie opieką 3 osoby. Praca z nimi może przebiegać indywidualnie, ale też zespołowo. Dzięki temu po zakończeniu projektu młodzież dalej będzie miała w sobie oparcie. W idealnej sytuacji powstanie zaufana grupa samopomocowa.

ETAPY

Projekt rozpoczął się w listopadzie 2021 roku, zakończy się w lutym 2023 roku. Podzielony został na etapy.

szkolenia mentorów w 3 obszarach; Specyfika pracy w środowiskach lokalnych o niskim kapitale zaufania społecznego; Praca z dziećmi doświadczonymi trudną sytuacją życiową. Budowa wzajemnego zaufania. Techniki pobudzające kreatywność; Wykorzystanie narzędzi i zasobów sieciowych w kreowaniu swojego wizerunku w sieci.

rekrutacja uczestników; Sposób rekrutacji młodzieży będzie uzależniony od środowiska, ale oparty na wspólnych kryteriach. Poza zamieszkaniem w miejscowościach objętych projektem ważne będą zainteresowania, na których można budować poczucie wartości, dobrowolna chęć współpracy oraz rekomendacja osób i instytucji zaufanych w środowisku. Rekrutacja przebiegać będzie w porozumieniu ze szkołami, samorządem, lokalnymi NGO, aktywistami i animatorami kultury. 

praca mentorska z młodzieżą; Zakłada ona regularne, spotkania i kontakty (kilka razy w miesiącu), podczas których realizowany będzie indywidualny plan rozwoju i udzielana bieżąca pomoc. Efektem będzie opracowanie modelu mentoringowego do pracy z uzdolnioną młodzieżą zagrożoną wykluczeniem w małych miejscowościach. Ma być on oparty o koncepcję teorii samostanowienia Edwarda L. Deciego i Richarda M. Ryana, według której istnieją trzy czynniki napędzające samostanowienie: autonomia (poczucie sprawowania kontroli), kompetencja (poczucie zdolności do osiągnięcia) i pokrewieństwo (przynależność społeczna).

spotkania integracyjne młodzieży i mentorów; W projekcie zaplanowane są dwa takie spotkania: pierwsze połączone z warsztatem z komunikacji i nauką świadomego podejścia do korzystania z wirtualnych mediów, drugie na zakończenie projektu (połączone z konferencją prasową) podczas którego młodzież weźmie udział w wybranym wspólnie wydarzeniu artystycznym lub naukowym.

przygotowanie cyfrowej publikacji (narzędziownika); Będzie ona podsumowaniem doświadczenia z pilotażu projektu. Znajdą się w niej opisy metod pracy mentorów, opis ścieżek pracy z młodzieżą, dokumentacja projektu np. z postępów w rozwoju młodzieży, anonimowe opisy trudnych sytuacji i rekomendowane rozwiązania. Publikacja posłuży w kolejnych edycjach programu mentoringowego. Będzie udostępniona na stronie www Stowarzyszenia dla innych edukatorów.

MENTORZY:

5 mentorów realizujących działania z młodzieżą to osoby dobrze osadzone w środowiskach lokalnych, z dużą wiedzą i kompetencjami, cieszące się autorytetem. Będą pracować z podopiecznymi według wypracowanego harmonogramu. Rozwijając ich indywidualne zainteresowania przekażą im także swoje wyjątkowe umiejętności: literackie, dziennikarskie, artystyczne, historyczne.

Nasi mentorzy to:

– Aneta Prymaka

dr Miłka Malzahn

Kamil Mrozowicz

Katarzyna Zabłocka

Andrzej Gąsowski

Kompetencje wspólne: empatia, znajomość i osadzenie w środowisku lokalnym, doświadczenie w pracy z młodzieżą, autorytet w swojej dziedzinie.

KADRA PROJEKTOWA

Magdalena Godlewska-Siwerska

– Urszula Dąbrowska – dziennikarka, prezeska zarządu Stowarzyszenia Widok, w projekcie odpowiedzialna za promocję.

– Katarzyna Łotowska – członkini Stowarzyszenia WIDOK, prezeska Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych, w projekcie odpowiedzialna za szkolenia mentorów.

Skip to content