Statut

JEDNOLITY TEKST STATUTU

Stowarzyszenia Edukacji Kulturalnej WIDOK

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej WIDOK zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie i propagowanie postaw i działań sprzyjających edukacji kulturalnej społeczeństwa, wytwarzanie atmosfery szacunku i zaufania do kultury, upowszechnianie informacji na temat kultury oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania. Aktywność Stowarzyszenia jest kierowana w szczególności do dzieci i młodzieży pochodzących z ubogich środowisk miejskich i wiejskich, osób niepełnosprawnych, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wszystkich mających utrudniony dostęp do kultury.

§ 2.

Siedzibą Stowarzyszenia jest Białystok.

§ 3.

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 4.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

§ 5.

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 6.

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

§ 7.

Stowarzyszenie realizuje cele przez:

 1. organizowanie działań wytwarzających postawy aktywnego uczestnictwa w kulturze, w szczególności: warsztaty artystyczne i edukacyjne, plenery, wystawy, wykłady, seminaria, wydawnictwa, organizację imprez kulturalnych, wyjazdy i obozy kulturoznawcze, itp.
 2. fundowanie stypendiów dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin niezamożnych,

o uzdolnieniach artystycznych i osiągnięciach w innych niż sztuka dziedzinach,

3)   fundowanie stypendiów dla studentów kierunków artystycznych i młodych artystów

 • współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia,
 • współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń w dziedzinie edukacji kulturalnej,
 • doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczną oraz szkolenie członków i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia,
 • inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji,
 • prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską.

§ 8.

Realizując powyższe cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.

§ 9.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który otrzyma rekomendację co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia oraz cudzoziemiec, także nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne oraz osoby fizyczne bez względu na obywatelstwo.

§ 10.

Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały.

§ 11.

 1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są
  1. swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,
  2. dbać o jego dobre imię,
  3. zabiegać o wzrost znaczenia edukacji kulturalnej w świadomości społecznej,
  4. popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,
  5. przestrzegać powszechnie obowiązującego prawa oraz postanowień statutu,
  6. regularnie opłacać składki.
 2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, w szczególności:
  1. przysługuje mu czynne i bierne prawo wyborcze,
  2. wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia,
  3. korzystać z lokali Stowarzyszenia,
  4. korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności,
  5. korzystać nieodpłatnie z urządzeń technicznych, poradnictwa i szkoleń, które Stowarzyszenie stawia do dyspozycji swoich członków,
  6. korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.

§ 12.

 1. Osoby prawne mogą zostać członkiem wspierającym poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmie w tej kwestii stosowną uchwałę.
 2. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenia.
 3. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalą z Zarządem Stowarzyszenia.
 4. Członkowie wspierający korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym wymienionym w § 11 ust. 2 pkt 2-6.

§ 13.

Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez:

 1. rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu,
 2. wykluczenie przez Zarząd:
  1. za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,
  2. za nieusprawiedliwione nie branie udziału w pracach Stowarzyszenia,
  3. za zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez trzy okresy,
  4. na pisemny umotywowany wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia z przyczyn określonych w lit. a i b,
  5. z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu.
 3. śmierć członka.

§ 14.

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

Rozdział II

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 15.

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków.
 2. Zarząd.
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 16.

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 3 lata.

§ 17.

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeżeli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§ 18.

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.
 2. Walne Zgromadzenie Zwołuje Zarząd co najmniej raz na dwanaście miesięcy lub częściej na pisemny uzasadniony wniosek ¼ członków Komisji Rewizyjnej, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób, co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem obrad.
 3. W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia – może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.
 4. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz, z głosem doradczym, członkowie wspierający i zaproszeni goście.
 5. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
  1. uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,
  2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  3. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
  4. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
  5. wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  6. uchwalanie zmian statutu,
  7. podejmowanie uchwał w sprawie powołania przez Stowarzyszenie innych organizacji,
  8. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,
  9. rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu,
  10. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia

6.   Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów członków.

 1. Zmiana statutu, odwołanie Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązanie Stowarzyszenia, wymaga bezwzględnej większości przy obecności połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie; w drugim terminie wymóg obecności ponad połowy członków nie obowiązuje
 2. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

§ 19.

 1. Zarząd składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
 2. Zarząd składa się z prezesa i 2 członków Zarządu.
 3. Prezesa powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie na 3-letnią kadencję.
 4. Wyboru Zarządu dokonuje Walne Zgromadzenie powołując Prezesa i członków Zarządu
 5. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
  2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
  3. kierowanie bieżącą praca Stowarzyszenia,
  4. zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
  5. ustalanie wysokości składek członkowskich.
 6. Członkowie zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo   umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 20.

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 2 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego i jednego członka.
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,
  2. składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu,
  3. występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
  1. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
  2. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

Rozdział III

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 21.

W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w & 15 pkt 2 i 3 w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§ 22.

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności oraz ofiarności publicznej.
 2. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być przeznaczone na realizację wszystkich celów Stowarzyszenia o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 3. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
 4. Oświadczenia woli w sprawach majątkowych Stowarzyszenia składają Prezes jednoosobowo, lub dwóch innych członków łącznie.
 5. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej

§ 23.

Stowarzyszenie nie może:

 1. udzielać pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem w stosunku do członków Stowarzyszenia, członków władz Stowarzyszenia, pracowników oraz osób (zwanych dalej osobami bliskimi), z którymi członkowie Stowarzyszenia, członkowie władz i pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
 2. przekazywać składników majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków władz lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach
 3. wykorzystywać majątek na rzecz członków, członków władz lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich
 4. zakupywać na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie stowarzyszenia, członkowie jego lub pracownicy oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 24.

 1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposób likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o stowarzyszeniach.
Skip to content