english

 

 

Regulamin do pobrania (plik pdf)

 

 

 

REGULAMIN AUKCJI CHARYTATYWNEJ
„CallAction” NA POMOC SYRYJCZYKOM

organizowanej przez Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej WIDOK

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
1. Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej WIDOK z siedzibą w Białymstoku, ul. Mazowiecka 37F m 13, NIP:542 26 55 884, REGON: 050683796, KRS: 0000103409 jest organizatorem aukcji charytatywnej obrazów i grafik na pomoc Syryjczykom.
 
2. Przedmiotem aukcji są prace zgłoszonych do wystawy i aukcji.
 
3. Artyści przekazują prace na aukcję, zlicytowana kwota zostaje przeznaczona na ustalony cel charytatywny aukcji.
 
4. Ideą aukcji jest przeznaczenie zysku z licytacji na pomoc Syryjczykom (Polska Misja Medyczna na pomoc szpitalom w zachodnim Aleppo i w prowincji Idlib w Syrii (Nr zbiórki: 2016/3028/OR; Nazwa zbiórki:Pomoc medyczna dla matek i dzieci z Afryki, Azji i Bliskiego Wschodu).
 
5. Stowarzyszenie nie staje się właścicielem powierzonych przedmiotów na żadnym etapie prowadzonej aukcji.
 
6. Właścicielem prac do momentu wydania podmiotom, które wygrały licytację, pozostają ich twórcy.
 
7. W wypadku niedokonania zakupu w czasie licytacji, prace podlegają zwrotowi twórcom.
 
8. Czas i miejsce trwania ekspozycji i aukcji:
- ekspozycja prac z ich opisem przekazanych na aukcję, dostępna będzie online pod adresem: (do ustalenia)
- wystawa i aukcja odbędzie się w dniu 23.04.2017 r. o godzinie 12:00 w Klubie Zmiana Klimatu, w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 6.
 
II. WARUNKI UCZESTNICTWA
 
1. Uczestnikami aukcji mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 
2. Aukcja ma charakter otwarty - ceny są informacjami jawnymi, podawanymi do wiadomości publicznej podczas aukcji.
 
3. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać, destabilizować i uniemożliwiać przeprowadzenie niniejszej aukcji. W przypadku takiego stwierdzenia przez prowadzącego aukcję, prowadzący ma prawo wyeliminować uczestnika z dalszej licytacji.
 
4. Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest:
 
a) dokonanie zgłoszenia akcesu udziału w aukcji, w terminie do dnia 23 kwietnia 2017r do godziny 12:00 poprzez przesłanie e-maila o treści: „Zgłaszam akces udziału w aukcji prac w dniu 23.04.2017r. organizowanej przez Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej WIDOK; Data, Imię i Nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy”.
E-mail ze zgłoszeniem akcesu należy przesłać na adres: widokstowarzyszenie@gmail.com
 
b) dokonanie rejestracji Uczestnika w dniu aukcji na formularzu dostarczonym przez Organizatora
 
c) akceptacja niniejszego Regulaminu.
 
5. Rejestracja Uczestników aukcji odbywać się będzie w dniu jej realizacji, w miejscu aukcji tj. w Klubie Zmiana Klimatu, od godziny 10.00, do momentu rozpoczęcia aukcji. W następstwie rejestracji podmiotowi zostaje przyporządkowany numer Uczestnika (o numerze decyduje kolejność zgłoszenia).
 
III. PRZEBIEG AUKCJI
 
1. Aukcja zostanie poprzedzona wystawą i prezentacją powierzonych prac.
 
2. Dla każdej pracy zostanie ustalona cena minimalna (wywoławcza), którą ogłosi prowadzący licytację.
 
3. Cena przebicia jest jawna, wynosić będzie 100,00 zł dla każdego podbicia.
 
4. Pierwsze i każde następne podbicie cenowe zgłoszone przez Uczestnika aukcji jest prawnie wiążące i nie może
być przez niego wycofane.
 
5. Oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny Uczestnik podbije ofertę.
 
6. Licytację wygrywa Uczestnik, który do momentu zakończenia licytacji złożył najwyższą ofertę, a jego oferta cenowa została skutecznie przybita - trzykrotnie powtórzona przez prowadzącego licytację.
 
7. W obowiązku Uczestnika jest dopilnowanie, aby oferty przez niego składane nie były składane lekkomyślnie, omyłkowo lub też bez zapoznania się i rozumienia konsekwencji złożenia oferty zgodnie z niniejszym regulaminem i przepisami polskiego prawa.
 
8. Uczestnik zobowiązuję się do zrealizowania zawartych transakcji zgodnie z Regulaminem Charytatywnej Aukcji sztuki na pomoc Syryjczykom, wylicytowanej kwoty w terminie 5 dni od daty aukcji; opłaty dokonam przelewem na konto bankowe
Stowarzyszenia Edukacji Kulturalnej WIDOK
PKO S.A. I Oddział Białystok: 22 1240 5211 1111 0010 6639 7925
 
9. Zamknięcie aukcji nastąpi po zlicytowaniu wszystkich zgłoszonych do aukcji prac.
 
10. Administrator aukcji może anulować ofertę złożoną przez Uczestnika tylko z następujących powodów:
- na wniosek Uczestnika, który złożył tą ofertę
- brak kontaktu z Uczestnikiem, na przykład z powodu podania fałszywych danych
- utraty wiarygodności przez Uczestnika aukcji
 
11. Odbiór dzieła sztuki nastąpi osobiście przez Nabywcę, po wpłaceniu zlicytowanej kwoty w gotówce bądź na konto Stowarzyszenia. W przypadku opłaty przelewem na konto, zlicytowane dzieło sztuki zostanie dostarczone do nabywcy w ciągu 48 godzin.
 
12. Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej WIDOK przekaże kwotę uzyskaną z aukcji na rzecz Polskiej Misji Medycznej na pomoc szpitalom w zachodnim Aleppo i w prowincji Idlib w Syrii (Nr zbiórki: 2016/3028/OR; Nazwa zbiórki:Pomoc medyczna dla matek i dzieci z Afryki, Azji i Bliskiego Wschodu).
 
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
1. Jeżeli którekolwiek postanowienie regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne,
pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 
2. Ewentualne zmiany niniejszego regulaminu zostaną zamieszczone na stronie internetowej dotyczącej wystawy i
aukcji, pod adresem Stowarzyszenia: www.widok.org.pl
 
3. Uczestnik biorący udział w aukcji akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji wszelkich czynności związanych z licytacją i jej zakończeniem.
 
4. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za niewypełnienie zobowiązań z umów z tytułu sprzedaży zawartych pomiędzy Sprzedającym, a Nabywcą.
 
5. Organizator może odwołać aukcję w całości lub w części bez podania przyczyn.
 
6. Podsumowanie aukcji zostanie podane do wiadomości na stronie internetowej www.widok.org.pl
 
7. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
 
8. Regulamin obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2017 roku.

 
 
 
Powrót do kategorii głównej: CallAction – Charytatywna Aukcja Sztuki
powrót